IPSC Gaur Hari Singhania Lifetime Achievement Award

Mrs. Nishi Misra

2023

Capt AJ Singh

2021

Cdr V K Banga

2019

Dr Sumer B Singh

2017

Mrs. Suniti Sharma

2014

Mrs. Jyotsna Brar

2013

Capt. V.K. Verma (Retd.)

2010

Sh. B.R. Dubey

2009

Sh. Pramod Sharma

2008

Dr. (Mrs.) G.D. Bakshi

2007

(Late) Ms. Saroj Srivastava

2006

Sh. S.K. Gupta, Sh. S.R. Das

2005

Dr. M.V. Prasad, Dr. S.D. Singh

2004

Wg. Cdr. R.M. Saran, Sh. B.K. Sood

2003
Bhishma Pitamah Award

Dr. M. V. Prasad

2022

Sh. B K Sood

2013